Balaton kąpieliskiem?

12.09.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim, poinformował MOSiR „CENTRUM”, że od 01 stycznia 2018 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 1566), w zakresie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy określenie „miejsce wykorzystywane do kąpieli” zastępuje się określeniem „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie będą mogły być organizowane na dłużej niż 30 dni, po złożeniu stosownego wniosku przez organizatora tegoż miejsca. W związku z powyższym MOSiR” CENTRUM” podjął działania administracyjne związane z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do złożenia Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk – zbiornika wodnego Balaton – obecnie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Na chwilę obecną MOSiR „CENTRUM” pozyskał do wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk dokument o nazwie „Zgłoszenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego kąpieliska na zbiorniku wodnym Balaton”. W trakcie przygotowania jest tzw. aktualny profil wody w kąpielisku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku wraz z jego zapisem na informatycznych nośnikach danych), w tym celu zgodnie z cytowanym rozporządzeniem MOSiR zwrócił się do odpowiednich instytucji celem pozyskania
danych do profilu wody.