O nas

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego korzystając z prawa do powoływania jednostek pomocniczych utworzyła 1 lutego 1991 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, funkcjonujący jako zakład budżetowy. Od 1 stycznia 2000 roku MOSiR
„CENTRUM” stał się jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.

Działalność MOSiR „CENTRUM” została sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w sekcji PKD93.11.Z, czyli Działalność obiektów sportowych. Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa.

Organizację i zakres działania jednostki określiła rada gminy odrębnym statutem, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami. Zapisy statutu z 1999 r. zostały uchylone w roku 2019, jednocześnie nadano nowy statut jednostce, który w dużej mierze doprecyzowuje przedmiot działania ośrodka.

Rola MOSiR„CENTRUM” opiera się na realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,  sportu  i  rekreacji,  utrzymaniu  i  zagospodarowaniu terenów sportowych i rekreacyjnych oraz tworzeniu warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Do podstawowych zadań należy:

 • zarządzanie przekazanymi przez Miasto obiektami, terenami, urządzeniami oraz infrastrukturą o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także innymi obiektami o charakterze użyteczności publicznej,
 • udostępnianie przez Ośrodek nieruchomości w tym obiektów i baz sportowo- rekreacyjnych, sprzętu sportowego, technicznego i wyposażenia, w szczególności na podstawie umów dzierżawy lub najmu z klubami, związkami sportowymi, organizacjami sportowo-rekreacyjnymi, zakładami pracy, placówkami oświatowymi,  a także innymi podmiotami,
 • dbanie  o   bazę  i   infrastrukturę  sportową  i   rekreacyjną  podlegającą  Ośrodkowi,  a w szczególności pełnienie  funkcji  inwestora  przy  realizacji  zadań  remontowych  i inwestycyjnych,
 • kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji,
 • popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu, rekreacji, turystyki oraz działań prozdrowotnych,
 • organizacja aktywnego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  a  także  osób  dorosłych  w postaci wycieczek, obozów, zimowisk, półkolonii zarówno na terenie obiektów własnych jak i obcych,
 • współpraca    z    instytucjami,    stowarzyszeniami    oraz    organizacjami    sportowymi o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka,
 • świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów, w szczególności związków sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności statutowej Ośrodka,
 • tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego,
 • organizacja    imprez    sportowych    i    rekreacyjnych    oraz    imprez    widowiskowo- sportowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie szkolenia sportowego w ramach szkółek sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • podejmowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej w zakresie działalności Ośrodka,
 • prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej i pomocniczej w celu prawidłowego gospodarowania powierzonym mieniem,
 • realizacja zadań dotyczących zagranicznej wymiany sportowej w ramach podpisanych przez Miasto umów, promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Wśród podstawowych zadań stawianych MOSiR „CENTRUM” jest zarządzanie obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi na terenie Wodzisławia Śląskiego, na co przeznaczana jest znaczna część środków z budżetu. Ośrodkowi powierzono zarządzanie takimi obiektami jak:

MOSiR "CENTRUM" na obiektach własnych cyklicznie organizuje wydarzenia sportowo-rekreacyjne, a wśród nich:

 • Wodzisławski Półmaraton o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego i Wodzisławski Minimaraton - organizowane na ogół w listopadzie; trasa rozpoczyna się na stadionie miejskim, przebiega ulicami miasta, w tym m.in. przez Rodzinny ParkRozrywki „Trzy Wzgórza” i kończy się na rynku miejskim;
 • Nocny Bieg z Gwiazdami - organizowany na początku lipca bieg na dystansie 5 km ścieżkami parku; co roku notuje wzrost frekwencji zawodników ze względu na niepowtarzalny klimat i magię miejsca.
 • Błękitna Wstęga Balatonu - zawody biegowe (tzw. cross) organizowane w marcu na dystansie 5 i 10 km; organizowany są również biegi dla dzieci;
 • Zawody MTB XC - cykl zawodów w kolarstwie górskim, edycje rozgrywane na Balatonie i w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”;
 • Zawody BMX Racing zaliczane do Pucharu Polski - organizowane na torze BMX Racing wiosną bądź latem; w zawodach startują najlepsi zawodnicy BMX Racing z Polski;
 • Zawody pływackie szkół podstawowych Wodzisławia Śląskiego - cykl 6 edycji zawodów pływackich organizowanych od października do kwietnia; uczniowie rywalizują w kilku kategoriach wiekowych w rożnych stylach pływackich;
 • Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w bule - organizowane wiosną na trzech bulodromach; skierowane są głównie do seniorów, ale również dla całych rodzin;
 • Festiwal Sztafet Biegowych - organizowany dla szkół podstawowych Wodzisławia Śląskiego z okazji dnia dziecka; uczniowie rywalizują w biegach sztafetowych na dystansie 4x100 m, w sztafecie szwedzkiej oraz sztafecie olimpijskiej;
 • Wodzisławska Bitwa Na Poduszki organizowane wiosną na terenie amfiteatru z okazji Dnia Walki Na Poduszki; celem jest aktywizacja społeczna i integracja;
 • Warsztaty w skate parku - zajęcia warsztatowe obejmujące naukę jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach i rowerach typu BMX, organizowane w okresie wakacyjnym; skierowane głównie do dzieci i młodzieży;
 • Zawody saneczkarskie - organizowane podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na pagórkach parku;
 • Warsztaty nauki jazdy na łyżwach - zajęcia realizowane podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, skierowane są do osób chcących nauczyć się jazdy na łyżwach od podstaw.

Poza wspomnianymi wydarzeniami MOSiR „CENTRUM” organizuje również mniejsze imprezy, głównie z zakresu sportu szkolnego, w innych obiektach, tj. szkolne hale sportowe czy boiska Orlik. Co roku ośrodek zapewnia młodzieży turnieje piłki nożnej, turnieje tenisa stołowego czy turnieje siatkówki. Ponadto jest współorganizatorem wielu wydarzeń wraz z działającymi na terenie miasta klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego, m.in. zawodów biathlonowych pn. Biathlon  Dla Każdego czy Biegu Gazety Wodzisławskiej. Dzięki pozyskiwanym funduszom na działania profilaktyczne, co roku podczas wakacji mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w cyklu sobotnich wycieczek w góry. Oferta imprez sportowo-rekreacyjnych jest zróżnicowana i w ciągu całego roku każdy mieszkaniec powinien znaleźć coś dla siebie.

Działalność ośrodka nie opiera się tylko na utrzymaniu obiektów i organizacji wydarzeń sportowo- rekreacyjnych, ale również na wielu innych rolach z zakresu szeroko pojętej rekreacji, takich jak m.in. organizacja stanowisk wędkarskich, plenerowego kina letniego czy udostępnianie obiektów podmiotom  zewnętrznym  w celu przeprowadzenia działań z zakresu kultury fizycznej (najem torów pływackich czy udostępnianie stadionu na rozgrywki piłkarskie). Inne usługi świadczone przez ośrodek znajdują się tutaj.